19 lutego 2024

Rejestracja uczestnictwa ONLINE

Informujemy, że VIII Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim odbędzie się 2 marca 2024 r., w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4 oraz w formie zdalnej (on-line)

Opłata za udział w formie zdalnej w konferencji wynosi 60,- zł

opłata dotyczy kosztów połączenia i transmisji on-line

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 28 lutego 2024 r. na konto: Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej,  ul. Gen. K. Sosnkowskiego 28/21, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

nr konta 81 2030 0045 1170 0000 0493 8670 BNP Paribas Bank Polska S.A. z dopiskiem „Konferencja 2024 – nazwisko(a) uczestników”

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Dbn3DiTiU2_7c8a0H0pY4-5rHGPUHGFakP4GmNmP9B2GXQ/viewform

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie swojego udziału drogą online.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) informuję, iż:

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej (SPZM), 05-300 Mińsk Mazowiecki wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS pod numerem 0000504926, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: info@minscypszczelarze.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją VIII Mazowieckiej Konferencji Pszczelarskiej w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Administratora.

Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18, RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie SPZM danych osobowych jest dobrowolne.