1 października 2023

Statut organizacji

STATUT STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZIEMI MIŃSKIEJ

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.
Stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem miłośników pszczelarstwa. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Mińsk Mazowiecki. W celu realizacji celów Stowarzyszenie może rozszerzyć swoją działalność poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
§4.

 1. Członkowie w Stowarzyszeniu zrzeszają się wg zasady dobrowolności.
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy jego członków, wspieranej pomocą wolontariuszy.
 3. Stowarzyszenie do realizacji celów Stowarzyszenia może zatrudniać osoby fizyczne i prawne. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych, w tym określenie warunków pracy i płacy, wykonuje Prezes.
 4. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 5. Osobom wchodzącym w skład statutowych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§5.
Stowarzyszenie używa znaku graficznego, który podlega ochronie prawnej – zarejestrowanego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pieczęci określającej jego nazwę. Wzór znaku graficznego oraz pieczęci zatwierdza Walne Zebranie Członków.

§6.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych mających podobny charakter działalności i podobne cele. Decyzję o wstąpieniu do takiej organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział II: Cele i sposoby działania

§7.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności związanej z pszczelarstwem, a w szczególności:

 1. reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia,
 2. wdrażanie pszczelarzy – członków Stowarzyszenia do samokształcenia,
 3. zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie pszczelarstwa i pszczelnictwa,
 4. rozwój naukowy i dydaktyczny w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. modernizacja pszczelarstwa i obszarów wiejskich zapewniająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 6. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozwijanie zainteresowań i pasji szczególnie u dzieci i młodzieży,
 7. prowadzenie przez społeczeństwo zdrowego trybu życia i spożywanie zdrowej żywności,
 8. kształtowanie postaw obywatelskich.

§8.
Założone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez n/w działania:

 1. Badanie miodu i produktów pszczelich.
 2. Udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych.
 4. Występowanie w imieniu pszczelarzy do organów państwowych, samorządowych oraz innych organizacji w wszelkich sprawach dotyczących pszczelarstwa.
 5. Opiniowanie propozycji rozwiązań prawnych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.
 6. Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków Stowarzyszenia w środki niezbędne do prowadzenia gospodarki pasiecznej: sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób, pasze dla pszczół, materiał hodowlany w postaci matek pszczelich, pakietów, odkładów itp..
 7. Zakup sprzętu służącego członkom Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym przygotowywanie publikacji i wydawnictw branżowych, promocja w Internecie i innych dostępnych mediach.
 9. Uczestnictwo i organizowanie szkoleń, spotkań tematycznych, kiermaszów, seminariów, warsztatów, konsultacji i innych form kształcenia
 10. Kształcenie i doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia
 11. Organizowanie działań zmierzających do przygotowania i doskonalenia przyszłych kadr dla pszczelarstwa.
 12. Edukację na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnej.
 13. Pobudzanie i współudział w organizacji wystaw, pokazów, odczytów, targów etc..
 14. Organizacja sympozjów, prelekcji, konferencji naukowych, wystaw, konkursów, oraz innych imprez popularyzujących wiedzę o znaczeniu owadów zapylających w środowisku przyrodniczym
 15. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową i placówkami naukowymi w celu rozwoju pszczelarstwa oraz utrzymania i ochrony istniejącego pogłowia pszczół.
 16. Współpracę z producentami rolnymi w ramach pomocy w zapylaniu drzew i roślin uprawnych.
 17. Działanie na rzecz rozwoju nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym związanego z pszczelarstwem i ochroną owadów zapylających.
 18. Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej w obszarze ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami
 19. Działania na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego oraz walorów mikroklimatycznych regionów.
 20. Realizację kampanii informacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę pszczół jako zapylaczy w gospodarce.
 21. Organizowanie wsparcia dla producentów lokalnych i regionalnych produktów pszczelarskich ich ochrony, wprowadzania oraz utrzymywania na rynku.
 22. Działania na rzecz wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój pszczelarstwa, agroturystyki, ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego w tym pszczelarstwa ekologicznego itp.
 23. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich.
 24. Inicjowanie i wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość, w tym również przez współpracę międzynarodową.
 25. Uczestniczenie w programach rozwoju regionów obszarów wiejskich.
 26. Kreowanie polityki wspierania rozwoju wsi i obszarów wiejskich, promowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
 27. Wspieranie rozwoju turystyki oraz podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć krajoznawczych.
 28. Wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi krajowymi i europejskimi.
 29. Współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 30. Działania na rzecz współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy i świata poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności.
 31. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko wiejskie.
 32. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej w obszarach działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, naukowej i oświatowej.
 33. Upowszechnianie idei współpracy, organizowanie i stwarzanie warunków do integracji mieszkańców wsi i miast.
 34. Promowanie wśród społeczeństwa lokalnego i regionalnego miodu i innych produktów pszczelich.
 35. Organizowanie imprez promujących stosowanie produktów pszczelich w żywieniu, leczeniu i profilaktyce.
 36. Działania na rzecz upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz spożywania zdrowej żywności.
 37. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz produktów regionalnych i lokalnych.
 38. Współdziałanie z samorządami zmierzające do podtrzymania, kultywowania i upowszechniania wspólnych tradycji agrotechnicznych, historycznych, kulturalnych i gospodarczych regionów.
 39. Przedsięwzięcie działań kształtujących społeczeństwo obywatelskie, wspieranie inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie pszczelarstwa.
 40. Utrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych w tym tradycji pszczelarskich oraz kulturowego dziedzictwa regionów.
 41. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych zgodnie z najwyższymi standardami etyki pszczelarskiej.
 42. Inne działania realizujące cele statutowe.

§9.

 1. Działalność wskazana w paragrafie 8 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
 2. Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona jest na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego.

Rozdział III: Prawa i obowiązki członków

§10.

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  a. jest pełnoletnia,
  b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  d. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
  e. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
  f. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
  g. w ciągu 12 miesięcy będzie uczestniczyła minimum w trzech zebraniach SPZM, z obecnością potwierdzoną podpisem na liście obecności jako kandydat oraz aktywnie wspierała Zarząd w realizowanych zadaniach.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego uchwałą po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. a – g.

§12.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
  a. regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie,
  b. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  c. złożyła pisemnie deklarację dla członka wspierającego na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
  d. do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §11 pkt a – e.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego uchwałą po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§13.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  a. cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
  b. spełnia kryteria, o których mowa w §11 pkt a – e.
 2. Miano członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia nadaje uchwałą Walne Zebranie Członków.

§14.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Używania znaku graficznego Stowarzyszenia według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 6. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności do składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 7. Uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 8. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, po zaproszeniu przez Prezesa Zarządu z głosem doradczym.

§15.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
 3. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 4. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 5. Uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.
 6. Zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie danych kontaktowych.

§16.
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §14 pkt 3-5.

§17.

 1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§18.

 1. Członkowie wpłacają składki członkowskie:
  a. w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia oraz
  b. do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§19.

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  b. śmierci członka Stowarzyszenia,
  c. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych,
  d. skreślenia z listy członków z przyczyny nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
  e. skreślenia z listy członków z przyczyny nieobecności na żadnym ze spotkań członków Stowarzyszenia w bieżącym roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna absencję za usprawiedliwioną,
  f. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu: nieprzestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub działania sprzecznego z etyką pszczelarską.
 2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§20.

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia
§21.
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§22.

 1. Władze Stowarzyszenia działają zgodnie z ogólnie przyjętymi obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.
 2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego danego organu.
 4. Osoby wybrane na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie mogą być w żaden sposób ze sobą powiązane (np. nie mogą być ze sobą spokrewnione, spowinowacone, pozostawać w nieformalnych związkach, pozostawać w podległości z tytułu zatrudnienia).
 5. Odwołania wybranych władz Stowarzyszenia może dokonać Nadzwyczajne Walne Zebranie.

§23.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 4 lata; upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania, które przyjęło sprawozdanie odpowiednio Zarządu i Komisji za ostatni rok trwania kadencji każdego organu.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Osób wybranych jako zastępcy nie może być więcej niż trzy.
 6. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, nowy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany na jego/jej miejsce zostaje powołany na okres do końca trwającej kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§24.
Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym – na zaproszenie Zarządu.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu odbywa się SMS-em na numery telefonów członków Stowarzyszenia oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia.
 6. Podczas Walnego Zebrania, w razie braku kworum (co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania) Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie – w tym samym dniu 15 minut później. Głosowanie odbywa się wówczas bez względu na liczbę obecnych, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Klauzula o drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§25.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie dokonuje każdorazowo wyboru przewodniczącego i sekretarza oraz przyjmuje porządek dzienny. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
 5. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków głosowania w sprawach osobowych są tajne.
 6. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane.

§26.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na mniej niż 14 dni przed datą takiego nadzwyczajnego Zebrania Zarząd w zawiadomieniu o zwołaniu uzasadnia konieczność zwołania nadzwyczajnego Zebrania Członków w takim terminie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§27.
Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzenie preliminarza kosztów oraz ich szczegółowego rozliczania
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§28.
Zarząd

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika stanowiącego prezydium i trzech członków Zarządu.
 4. .Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po wyborze.
 5. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań majątkowych.

§29.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenie Zarządu może zwołać: Prezes, 2 członków Zarządu lub Komisja Rewizyjna.
 2. Z posiedzeń Zarządu jest sporządzany protokół.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin przyjmowany uchwałą Zarządu.

§30.
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, wobec władz, sądów, instytucji, organizacji i osób trzecich,
 4. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym przygotowywanie Walnych Zebrań Członków i wykonywanie uchwał na nich podjętych,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,
 6. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, składanie propozycji dotyczących wysokości składek członkowskich, etc.
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 10. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
 11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 12. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadanie godności członków honorowych,
 13. wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie a wynikających z postanowień statutu

§31.
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego niezwłocznie po wyborze. W przypadku problemów z ukonstytuowaniem się Komisji stanowisko przewodniczącego przypada kandydatowi, który otrzymał najwięcej głosów.
 3. Z posiedzeń Komisji musi być sporządzany protokół.
 4. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany powiadomić przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach posiedzeń Zarządu. Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i gospodarczo – finansowej.

§32.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia do 31 marca roku następnego.
 2. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu jeżeli w wyniku swej działalności Komisja uzna to za konieczne.
 3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w ustalonym terminie.
 4. Składanie wniosków z przeprowadzonej kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V: Fundusze i majątek
§33.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odpowiedzialnymi za sprawy finansowe jest Zarząd Stowarzyszenia stosownie do zawieranych umów i zobowiązań.

§34.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki i opłaty członkowskie,
  b. darowizny, spadki, zapisy, udziały, lokaty, środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
  c. dochody własnej działalności statutowej,
  d. dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
  e. dotacje, subwencje środków publicznych, grantów,
  f. dochody z działalności gospodarczej.
  g. środki przekazane z podatku należnego od osób fizycznych (Art. 45c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zmianami)
 2. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód, będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego i w żadnym wypadku nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§35.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: Działalność agencji reklamowych 73.11.Z.
 4. Poza wymienioną działalnością gospodarczą decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w innym zakresie podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do glosowania.

§36.
Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§37.
 1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie – w tym samym dniu 30 minut później. Głosowanie odbywa się wówczas bez względu na liczbę obecnych, a uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. Klauzula o drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, w szczególności Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzony uchwałą nr 9/2023 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej w dniu 30.06.2023 r.